AKTUALNOŚCI
2018-01-16 14:01:35

 Harmonogram odbioru odpadów 2018

więcej

Regulamin cmentarza

 

W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosimy osoby przebywające na tym terenie o właściwa troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniemi oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu 

&1

1. Na terenie Gminy Wadowice zlokalizowane są cmentarze komunalne:

a) Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach

b) Cmentzrz Komunalny w Wysokiej

2. Cmentarze o których mowa w ust.1 stanowią mienie Gminy Wadowice

3. Zarząd nad cmentarzami sprawuje Wykonawca wyłoniony Przez Gminę Wadowice w trybie postęgowania o udziale zamówienia publicznego

&2

1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza spoczywa odpowiednio:

a) do zarządcy cmentarza - na terenach nie zagospodarowanych dotychczas pod groby, na alei głównej, alejach pomiędzy kwaterami

b) do właścicieli, opiekunów lub dysponentów grobów - na pozostałych terenach

3. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i ich otoczenia należy składować w udostępnionych do tego pojemnikach na śmieci

4. Na terenie cmentarzy niedozwolone jest:

a) przebywanie dzieci bez opieki osoby dorosłej

b) przebywanie osób w stanie nietrzeźwym

c) spożywanie napojów alkoholowych

d) wprowadzanie zwierząt

e) poruszanie się rowerami oraz innymi pojazdami sportoworekreacyjnymi

f)prowadzenie działalności handlowej

g) umieszczania reklam

5. Niedopuszczelne jest bez pisemnej zgody zarządzającego cmentarzami:

-samowolne ustawianie i montowanie ławek, płotków itp.

-sadzenie dzrzew i krzewów

6. Zarządzający ma prawo do usunięcia ławek, płotków itp., drzew i krzewów zamontowanych/nasadzonych bez jego pisemnej zgody

7. Zarządzający nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w skutek klęsk żywiołowych , czynników atmosferycznych , kradzieży i ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zanidbania lub zaniechania

&3

1. Na teren cmentarzy uprawnione są do wjazdu, bez zgody zarządzającego, pojazdy służb ratowniczych w tym; policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, innych służb technicznych, a także Straży Miejskiej i służb porządkowych działających w ramach ręcznego oczyszcznie miasta.

2. Wjazd na teren cmentarzy samochodami innymi niż wymienione w ust.1 możliwy jest po wcześniejszym jego uzgodnieniu z zarządcą cmentarza

3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu ich zakresu, daty i miejsca wykonania z zarządcą cmentarzy

4. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać sprzęt i materiały na teren cmentarzy oraz wykonywać zlecone im prace po uzyskanu pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza

5. Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych oraz pracach kamieniarsko-budowlanych teren porządkuje Wykonawca

&4

1. Opłaty za miejsca pod gób ziemny (duży, mały), lub miejsce pod grób murowany (duży, mały) oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego pobierane są na kres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnnieść stosowne opłaty

2. W przpadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (art.7 ust.2 ustawy z dnia 31.01.1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz.U.2000r Nr 23, poz.295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmnej na 3 miesiące przed terminem likwidacji

&5

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązuje Ustawa z dnia 31.01.1959r o cmentarzach i chowaniu zmarych (Dz.U.z 2000r Nr 23, poz.295 z późnieszymi zmianami): Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001 Nr 153, poz 1783 z późniejszymi zmianami), Roporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001r w sprawie sposobu prowadzenie ewidencji grobów (Dz.U.2001 Nr90, poz.1013).


Hosting & design ANFA